Uw privacy.

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen
over jouw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na
jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Met jouw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat
ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren
en expliciet jouw toestemming vragen.
– De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar
bewaard.

Privacy op de zorgfactuur.
Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat je deze factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Jouw naam, adres en woonplaats
• jouw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’
• de kosten van het consult